Heeft u vragen? Bel 0314 – 343 230 of stuur een WhatsApp Whatsapp

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN A18 SIERBESTRATING B.V.


Versie: 17-9-2021


A18 Sierbestrating B.V.
Fabriekstraat 49
7005 AP Doetinchem
Tel: 0314 – 34 32 30
Mail: info@a18sierbestrating.nl
Website: www.a18sierbestrating.nl
KvK nr.: 76917827
BTW nr.: NL860839291B01


A18 Sierbestrating BV houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.


A18 Sierbestrating BV houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.


Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle A18 Sierbestrating B.V. gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door A18 Sierbestrating B.V. gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

Artikel 2: Eigendomsovergang en risico
Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt A18 Sierbestrating B.V. zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens A18 Sierbestrating B.V. heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan A18 Sierbestrating B.V. te melden. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom. Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Artikel 3: Levering
De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. De levering van de goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na het plaatsen en betalen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan A18 Sierbestrating B.V. na schriftelijk bericht het tijdstip
van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop A18 Sierbestrating B.V. redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst, niet voorradig zijn van het product en staking. Kosten van derden door het niet tijdig leveren van producten zijn nimmer aan te rekeningen aan A18 Sierbestrating B.V. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal A18 Sierbestrating B.V. bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4: Gebreken

4.1     De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering op de overeengekomen locatie (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de leverancier mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. Deze termijn beloopt evenwel 10 dagen indien de wijze waarop de producten zijn verpakt of opgetast, er redelijkerwijze aan in de weg staat, dat de afnemer de producten bij aflevering in volle omvang in ogenschouw kan nemen. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zinnen bedoelde verplichting gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

 4.2     De in ontvangstneming van de producten door de afnemer laat de aansprakelijkheid van de leverancier voor eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 14 onverlet.

 4.3     Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot afkeuring zijn.

 4.4     Oer (roest) in betonproducten. Beton wordt onder andere gemaakt van zand, grind, cement en water. Zand en grind wordt gewonnen uit de bodem in zogenaamde zand- en grindputten. Zand en grind kan gehaltes ijzer/oerhout van natuurlijke oorsprong bevatten. Al het in het productieproces gebruikte zand en grind wordt, voor aflevering en verwerking, gekeurd volgens streng gestelde normen en eisen en gecertificeerd volgens NEN-EN 12620. De kleinste deeltjes ijzer/oerhout zijn ondanks de zorgvuldige reinigingstechnieken niet te verwijderen. Deze deeltjes kunnen in het eindproduct tot bruine roestplekken, ook wel oer genoemd, leiden. In het eindproduct kunnen de kleinste deeltjes ijzer/oerhout door blootstelling aan water en lucht oxideren. Dit is inherent aan de productie van beton en biedt dan ook geen grond voor reclamatie.

Artikel 5: Retourvoorwaarden
Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar A18 Sierbestrating B.V.. De klant dient per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar A18 Sierbestrating B.V.. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan A18 Sierbestrating B.V. zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien A18 Sierbestrating B.V. de retourzending dient te verzorgen, zal A18 Sierbestrating B.V. koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.

Artikel 6: Voorwaarde voor retourzending
De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals de klant deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door A18 Sierbestrating B.V. opgegeven retouradres. U dient dan uw gehele bestelling te retourneren. Dit dient u zelf te regelen met de eventuele bezorgkosten. U kunt uw order retour zenden naar onze opslag: Fabriekstraat 49, 7005 AP Doetinchem. Bij retourneren bij ons in Doetinchem ontvangt u een 100% credit. Moet de fabriek uw gehele bestelling retour nemen worden er 2x transportkosten in rekening gebracht en een credit van 70% van uw factuurbedrag. Retourneren dient binnen 14 dagen na uw levering te geschieden. Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden. Dus alleen volle pakketten kunnen retour. Speciaal voor de koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 7: Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. A18 Sierbestrating B.V. is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 8: Prijzen en betaling
Indien de kostprijs van de door A18 Sierbestrating B.V. verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van onder meer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is A18 Sierbestrating B.V. gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. A18 Sierbestrating B.V. zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee A18 Sierbestrating B.V. van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren. Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben. Ontbinding In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met A18 Sierbestrating B.V. gesloten overeenkomst, heeft A18 Sierbestrating B.V. het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van A18 Sierbestrating B.V. tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat A18 Sierbestrating B.V. door de koper op de hoogte is gesteld. Indien A18 Sierbestrating B.V. besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met A18 Sierbestrating B.V. gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten. In het bijzonder aanvaard A18 Sierbestrating B.V. geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door A18 Sierbestrating B.V. verstrekte technische gegevens, maten en gewichten. Wijziging van deze algemene voorwaarden A18 Sierbestrating B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door A18 Sierbestrating B.V. is bevestigd, tenzij anders overeengekomen. Geschillen Alle, door A18 Sierbestrating B.V. als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 10: De aanvullende voorwaarden:

A18 Sierbestrating verkoopinformatie, verwerkings- en onderhoudsadviezen. 

 

Toepassing

·       Kies stenen/tegels/elementen die geschikt zijn voor de plek en het doeleinde.

Verwachting

·       Laat u juist, compleet en realistisch voorlichten en kies producten die aan uw verwachtingen, eisen en wensen voldoen.

Kleur en nuancering

·       De kleur en nuancering van de te leveren producten kunnen om productietechnische redenen afwijken ten opzichte van getoonde monsters of afbeeldingen. Deze zijn indicatief.

·       De kleur en nuancering van verschillende formaten van hetzelfde product komen om dezelfde redenen nooit exact overeen.

Afmetingen

·       Alle gecommuniceerde afmetingen en gewichten zijn circa. Kleine verschillen hierin zijn dan ook mogelijk.

Kleine onvolkomenheden

·       Houd er rekening mee dat bestrating kleine onderlinge structuur-, kleur- en oppervlakteverschillen en kleine onvolkomenheden zoals droogscheurtjes en gaatjes kan en mag bevatten. Deze zijn inherent aan het productieproces.

Bestellen

·       Bestel circa 5% meer in verband met knip/zaagverlies en uitval.

Gereedschap

·       Zorg voor aanvang van de werkzaamheden voor het juiste gereedschap. Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!

Controle bij aflevering

·       Controleer de producten bij aflevering en vóór aanvang van de werkzaamheden op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil en corresponderende of opeenvolgende productiedata bij levering van meerdere pakketten van hetzelfde product.

·       Bewaar/fotografeer de productsticker. Deze bevat belangrijke informatie waaronder de productiedatum.

·       Bij constatering van gebreken aan de producten in de verpakking maakt u genoeg foto’s waaruit de aard, de oorzaak en de omvang van het probleem duidelijk blijken en neemt u direct contact op met A18 Sierbestrating.

·       Als u verkeerd geleverde producten of producten met zichtbare gebreken toch verwerkt, dan accepteert u de producten zonder enig voorbehoud en is reclamatie niet meer mogelijk.

Controle bij uitpakken, verplaatsen en verwerken

·       Pak de producten zorgvuldig uit en verplaats en verwerk de producten zonder deze te beschadigen.

·       Controleer tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken wederom de producten op juistheid, schade, breuk, kleur- en structuurverschil.

·       Bij constatering van gebreken aan de producten tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken staakt u onmiddellijk de werkzaamheden en maakt u genoeg foto’s waaruit de aard, de oorzaak en de omvang van het probleem blijken en neemt u direct contact op met A18 Sierbestrating.

·       Als u verkeerd geleverde producten of producten met zichtbare gebreken toch verwerkt, dan accepteert u de producten zonder enig voorbehoud en is reclamatie niet meer mogelijk.

Fundering

·       Zorg voor een voldoende stabiele, dragende, vorstbestendige en drainerende fundering. Raadpleeg vooraf A18 Sierbestrating of de vakman!

Straatlaag

·       Bovenop de fundering zorgt u, zeker in het geval van tegels, voor een geprofileerde rulle straatlaag. Deze dient om hoogteverschillen op te vangen. Raadpleeg vooraf A18 Sierbestrating of de vakman!

Dakterras

·       Voor verwerking van tegels op een dakterras of een fundering van beton zijn diverse soorten tegeldragers verkrijgbaar. Raadpleeg vooraf A18 Sierbestrating of de vakman!

Kantopsluiting

·       U dient de bestrating te allen tijde rondom goed op te sluiten, zodat deze stabiel blijft liggen. Zorg daarom voor een geschikte kantopsluiting. Raadpleeg vooraf uw retailer of vakman!

Afwatering

·       Zorg voor een adequate afwatering middels afwateringsgoten en voldoende afloop (afschot) van de bestrating (tenminste 1,5%). Raadpleeg vooraf A18 Sierbestrating of de vakman!

Verwerking

·       Verwerk zowel genuanceerde als effen gekleurde producten van verschillende pakketten door elkaar, opdat de juiste kleurschakering ontstaat.

·       Wanneer er met zand, steentjes, gereedschap, werkschoenen, knielappen e.d. over de bestrating wordt geschuurd, kunnen er beschadigingen ontstaan. Werk daarom altijd schoon en uiterst zorgvuldig!

Voegen

·       Leg de producten altijd met een voeg van tenminste 3 mm. Gebruik ‘Vari Spacer’ voegkruizen voor een constante voegbreedte en vul de ontstane voegen uitsluitend op met zilverzand, variquartz of met een LM AQUA of MST voegmiddel voor een onkruidvrije voeg.

·       Als u de voegen vult met zilverzand, dan doet u dat met een zachte bezem. Herhaal dit (dagelijks) totdat de voegen volledig gevuld zijn en neem daarna pas de bestrating in gebruik.

·       Verwijder na het voegen steeds direct al het overtollige voegmateriaal van uw bestrating: voegmateriaal kan vlekken veroorzaken.

·       Zorg ervoor dat het voegmateriaal niet verontreinigd raakt door bodemmateriaal en (pot)grond.

Passtukken

·       Voor het op maat maken van stenen, tegels en elementen adviseren wij het gebruik van een watergekoelde zaagtafel met een zaagblad dat geschikt is voor het materiaal dat u wilt zagen. Stenen kunt u eventueel ook op maat maken met een geschikte steenknipper. Zagen geeft over het algemeen een strakkere en nauwkeurigere afwerking.

·       Zaag altijd nat en spoel de zaagstukken direct met veel water helemaal schoon. Beide niet op óf in de buurt van het straatwerk. Voorkom transport van vervuild zaagwater via schoenen, gereedschappen of producten.

·       “Full body” keramische tegels dient u uitsluitend te zagen op een volledig stabiele watergekoelde zaagtafel met het diamantzaagblad.

Aftrillen

·       Als uw bestrating geschikt is om mechanisch af te trillen, zorg dan voor een trilplaat met het juiste gewicht en de juiste slagkracht en die voorzien is van een zogenaamde rubberen mat. Raadpleeg vooraf A18 Sierbestrating of de vakman!

·       Zorg ervoor dat tijdens het aftrillen zowel de trilplaat als de bestrating volledig schoon en droog zijn.

Gebruik

·       Houd uw bestrating altijd vrij van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere soorten van vervuiling. Deze veroorzaken namelijk beschadigingen en/of vlekken die niet meer te herstellen c.q. te verwijderen zijn. Zelfs de meest hoogwaardige impregneermiddelen en/of coatings zijn niet opgewassen tegen bovengenoemde vervuiling. A18 Sierbestrating kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vlekken die zijn ontstaan door het niet vrijhouden van de bestrating van bovengenoemde zaken.

·       Als een vlek optreedt dan volstaat in de meeste gevallen het direct uitborstelen en uitspoelen met veel warm water. Hoe langer u wacht , hoe lastiger de vlek te verwijderen zal zijn.

·       Hebt u een vlek of verkleuring die niet op bovenstaande manier te verwijderen valt? Raadpleeg vooraf A18 Sierbestrating of de vakman!

·       Gebruik uw bestrating zorgvuldig om krassen te voorkomen Gebruik bijv. rubberen glijders onder het tuinmeubilair.

·       Plaats (zware) voorwerpen zoals bijvoorbeeld bloempotten of zwembaden niet direct op de bestrating. Deze  kunnen vlekken, vervuiling of verkleuring veroorzaken.

·       Bestrating die direct wordt blootgesteld aan Uv-licht kan van kleur gaan verschillen ten opzichte van bestrating die niet direct wordt blootgesteld aan Uv-licht.

Onderhoud

·       Schrob regelmatig met neutrale natuurzeep. Het voedende bestanddeel in neutrale natuurzeep beschermt, terwijl andere bestanddelen reinigen. Houd er echter wel rekening mee dat neutrale natuurzeep een tijdelijk negatief effect kan hebben op de slipweerstand.

·       Elke bestrating wordt in meer of mindere mate groen. Groene aanslag wordt namelijk veroorzaakt door organismen en vocht. Gebruik in geen geval een onkruidbrander of een stalen voegenkrabber, maar uitsluitend een biologische groene-aanslagverwijderaar.

·       Reinig uw bestrating nooit met een hogedrukreiniger.

·       Gebruik op betonnen bestrating nooit strooizout, chloor en andere bijtende stoffen. Deze richten blijvende schade aan.

Kalkuitbloei

·       Kalkuitbloei (witte vlekken) kan zich voordoen op elk cementgebonden betonproduct. Het is een 100% natuurlijk verschijnsel en is technisch niet te voorkomen. Kalkuitbloei kan dan ook nooit een reden zijn voor reclamatie, weigering of prijsvermindering van onze producten. Kalkuitbloei beïnvloedt de kwaliteit van het betonproduct op geen enkele manier nadelig. Kalkuitbloei verdwijnt door verwering en slijtage na verloop van tijd vanzelf. Een tijdsindicatie is hiervoor helaas niet aan te geven.