ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN A18 SIERBESTRATING B.V.


Versie: 17-9-2021


A18 Sierbestrating B.V.
Fabriekstraat 49
7005 AP Doetinchem
Tel: 0314 – 34 32 30
Mail: info@a18sierbestrating.nl
Website: www.a18sierbestrating.nl
KvK nr.: 76917827
BTW nr.: NL860839291B01


A18 Sierbestrating BV houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.


Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle A18 Sierbestrating B.V. gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door A18 Sierbestrating B.V. gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

Eigendomsovergang en risico
Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt A18 Sierbestrating B.V. zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens A18 Sierbestrating B.V. heeft voldaan. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan A18 Sierbestrating B.V. te melden. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom. Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

Levering
De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. De levering van de goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na het plaatsen en betalen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan A18 Sierbestrating B.V. na schriftelijk bericht het tijdstip
van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop A18 Sierbestrating B.V. redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst, niet voorradig zijn van het product en staking. Kosten van derden door het niet tijdig leveren van producten zijn nimmer aan te rekeningen aan A18 Sierbestrating B.V. Om twijfels en discussies omtrent de betalingscapaciteit van de koper te voorkomen zal A18 Sierbestrating B.V. bestellingen uitsluitend in behandeling nemen nadat de koper het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Ontvangst en reclamaties
De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd. De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5. Koper dient de gehele order te retourneren en zelf voor het transport zorg te dragen. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de koper. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

Retourvoorwaarden
Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen ingaande de dag van ontvangst, terug te sturen naar A18 Sierbestrating B.V.. De klant dient per e-mail of brief een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar A18 Sierbestrating B.V.. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan A18 Sierbestrating B.V. zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien A18 Sierbestrating B.V. de retourzending dient te verzorgen, zal A18 Sierbestrating B.V. koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.

Voorwaarde voor retourzending
De goederen dienen geheel compleet en in de originele staat te zijn; ongebruikt te zijn; schoon te zijn; zoals de klant deze heeft ontvangen; geadresseerd te zijn aan het door A18 Sierbestrating B.V. opgegeven retouradres. U dient dan uw gehele bestelling te retourneren. Dit dient u zelf te regelen met de eventuele bezorgkosten. U kunt uw order retour zenden naar onze opslag: Fabriekstraat 49, 7005 AP Doetinchem. Bij retourneren bij ons in Doetinchem ontvangt u een 100% credit. Moet de fabriek uw gehele bestelling retour nemen worden er 2x transportkosten in rekening gebracht en een credit van 70% van uw factuurbedrag. Retourneren dient binnen 14 dagen na uw levering te geschieden. Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden. Dus alleen volle pakketten kunnen retour. Speciaal voor de koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. A18 Sierbestrating B.V. is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Prijzen en betaling
Indien de kostprijs van de door A18 Sierbestrating B.V. verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van onder meer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is A18 Sierbestrating B.V. gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. A18 Sierbestrating B.V. zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee A18 Sierbestrating B.V. van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren. Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben. Ontbinding In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met A18 Sierbestrating B.V. gesloten overeenkomst, heeft A18 Sierbestrating B.V. het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van A18 Sierbestrating B.V. tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat A18 Sierbestrating B.V. door de koper op de hoogte is gesteld. Indien A18 Sierbestrating B.V. besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Aansprakelijkheid
Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met A18 Sierbestrating B.V. gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten. In het bijzonder aanvaard A18 Sierbestrating B.V. geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door A18 Sierbestrating B.V. verstrekte technische gegevens, maten en gewichten. Wijziging van deze algemene voorwaarden A18 Sierbestrating B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door A18 Sierbestrating B.V. is bevestigd, tenzij anders overeengekomen. Geschillen Alle, door A18 Sierbestrating B.V. als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.